Statut stowarzyszenia

STATUT

Stowarzyszenia "Nie MIJAMY się"ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie pod nazwą „Nie MIJAMY się”, zwana dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą stowarzyszenia jest Rypin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i zatrudniać pracowników, w tym członków stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem i pieczęcią.ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Do celów Stowarzyszenia zalicza się:
  1. wspieranie rozwoju kompetencji społecznych oraz budowania prawidłowych relacji interpersonalnych;
  2. prowadzenie działalności na rzecz integracji rożnych środowisk społecznych, poprzez współpracę z placówkami szkolno-wychowawczymi (na wszystkich szczeblach) i placówkami opiekuńczo- wychowawczymi;
  3. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  4. tworzenie klubów stowarzyszenia i organizowanie tam cyklicznych spotkań tematycznych dla różnych środowisk;
  5. upowszechnianie wiedzy na temat szeroko rozumianej komunikacji międzyludzkiej i jej znaczenia w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki, grupy, zespołów, społeczeństwa;
  6. poprawa jakości życia na terenach wiejskich, ochrona krajobrazu i środowiska naturalnego, wspomaganie procesów integracyjnych z Unią Europejską;
  7. wszechstronna działalność na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  8. wszechstronna działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym sportu osób niepełnosprawnych;
  9. działalność na rzecz promocji edukacji, zatrudniania i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  10. działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, rolnictwa i obszarów wiejskich;
  11. działalność na rzecz aktywności osób starszych, w tym zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych;
  12. działania w zakresie zapobieganiu uzależnień, oraz wspieranie działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu przeciwdziałaniu wszelkim uzależnieniom.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. organizowanie różnorodnych form zajęć wspierających rozwój społeczno - emocjonalny dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym wykorzystaniem gier planszowych;
  2. wspieranie rozwoju umiejętności aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego;
  3. promowanie i organizowanie działań o charakterze edukacyjnym, artystycznym, w szczególności konkursów wiedzy, turniejów, szkoleń, prelekcji, akcji profilaktycznych, festynów, w szczególności związanych z grami planszowymi,
  4. wdrażanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień;
  5. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej;
  6. prowadzenie i wspieranie działalności placówek o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i wychowawczym, medycznym;
  7. prowadzenie badań naukowych związanych z grami planszowymi.
 3. Ponadto Stowarzyszenie może podejmować zadania w zakresie:
  1. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  2. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
  3. Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji;
  4. Promocji i organizacji wolontariatu;
  5. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, instytucje i osoby wykonujące zadania wymienione powyżej;
  6. Prowadzenie działalności zmierzającej do pełnej realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wzmacnianie potencjału sektora organizacji pozarządowych i skuteczności działań tego sektora;
  7. Prowadzenie wszelkiej działalności celem której jest poprawa stanu środowiska naturalnego i jego ochrona, ze szczególnym uwzględnieniem działalności promocyjnej, szkoleniowej oraz działań rekultywacyjnych;
  8. Prowadzenie wszelkiej działalności, celem której jest promocja i szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej, jej funduszach strukturalnych, Funduszu Spójności a także Norweskim Mechanizmie Finansowym i innych funduszach pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem promowania i przekazywania wiedzy z zakresu aplikowania o wcześniej wymienione fundusze;
  9. Działalność wspierająca oraz zmierzająca do poprawy sytuacji grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy;
  10. Wszechstronna działalność na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych;
  11. Wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wspomagająca osoby oraz instytucje pracujące i działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych;
  12. Wszechstronna działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy;
  13. Wszechstronna działalność celem której jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje szkoleniowe i otoczenia biznesu;
  14. Wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wzmacnianie potencjału pracowników i przedsiębiorstw, w szczególności poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników do bieżących potrzeb regionalnego rynku pracy, podejmowanie działań wspierających procesy adaptacyjne i modernizacyjne w przedsiębiorstwach i z ich udziałem, wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania lokalnych partnerstw realizujących i promujących zadania wskazane powyżej;
  15. Wszechstronna działalność celem której jest ciągłe i efektywne podnoszenie jakości systemu oświaty, w szczególności poprzez promocję ciągłej edukacji, projekty wspierające podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów kwalifikacji oraz programów nauczania;
  16. Wszechstronna działalność zmierzająca do wzmocnienia i rozwoju potencjału, w szczególności dydaktycznego, uczelni wyższych jak również działania zmierzające do osiągnięcia celu w postaci zwiększenia liczby absolwentów kierunków mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy;
  17. Wszechstronna działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa lub zdrowotna mająca na celu rozwój potencjału społeczeństwa i jego integrację;
  18. Działalność, zwłaszcza merytoryczna, wspierająca jednostki i instytucje samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w działalności z zakresu aktywizacji i reintegracji społecznej;
  19. Czczenie pamięci ofiar ludobójstwa i Holocaustu oraz działania zapobiegające dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii i wykluczeniu wszelkich grup społecznych.
  20. Realizacja działań popularyzujących i upowszechniających polską naukę oraz polskie dziedzictwo kulturowe, historyczne i narodowe w Polsce i zagranicą.
  21. Upowszechnianie dziedzictwa związanego z działalnością Mikołaja Kopernika.
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. Organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań, dyskusji, seminariów, wystaw, targów, pokazów, konkursów.
  2. Prowadzenie poradnictwa, konsultacji i ekspertyz oraz prowadzenie i wspieranie badań naukowych i wdrożeń w dziedzinie gier planszowych.
  3. Współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
  4. Propagowanie idei Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu i w Internecie,
  5. Powoływanie i prowadzenie placówek edukacyjnych zajmujących się szerzeniem wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej.
  6. Podejmowanie współpracy z organizacjami społecznymi i samorządowymi.
  7. Udzielanie pomocy młodzieży niepełnosprawnej w przygotowaniu zawodowym, zgodnie z własnymi aspiracjami i uzyskaniu miejsca pracy przystosowanego do rodzaju i stopnia kalectwa.
  8. Przybliżanie społeczeństwu humanitarnych i ekonomicznych zasad kompleksowej rehabilitacji.
  9. Promocję najnowocześniejszych osiągnięć technicznych i organizacyjnych służących rehabilitacji dzieci i młodzieży.
  10. Organizowanie różnych form rekreacji dla osób niepełnosprawnych, w tym zakładanie i prowadzenie pracowni terapii przez sztukę dla osób niepełnosprawnych oraz organizowanie w różnych formach terapii dla osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia 
  11. Pomoc społeczną rodzicom osób niepełnosprawnych i ich rodzinom, kompleksowa rehabilitację niewidomych, ociemniałych i słabo widzących dzieci i dorosłych.
  12. Podejmowanie działań w kierunku zwiększenia szans zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.
  13. Prowadzenie pomocy społecznej na rzecz grup marginalizowanych i zagrożonych wkluczeniem.
  14. Podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  15. Realizowanie programów profilaktyki zdrowotnej.
  16. Realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia, programów naukowych i badawczych, w tym działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
  17. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz zrównoważonego wykorzystywania jego zasobów.
  18. Prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie imprez, programów, wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, sportu i rekreacji, szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, koncertów, wystaw, konkursów, akcji informacyjnych i promocyjnych, imprez charytatywnych, zjazdów i obozów, prowadzenie poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego.
  19. Działalność wspierająca wszechstronny rozwój organizacji pozarządowych oraz członków takich organizacji.
  20. Działalność zmierzająca do budowy prawidłowych relacji i partnerskiej współpracy między sektorem organizacji pozarządowych i administracją publiczną i samorządową.
  21. Organizowanie pozaszkolnych form kształcenia oraz systemów wsparcia i doradztwa z zakresu przedmiotowego, stanowiącego statutowy cel działalności Fundacji.
  22. Działalność na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, zmierzająca do wyrównywania różnic społecznych wynikających z faktu zamieszkiwania na obszarze wiejskim.
  23. Wszechstronną działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
  24. Działalność wspierającą bądź zmierzającą do poprawy sytuacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu oraz zagrożonych utratą pracy, w tym działalność na rzecz promocji zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
  25. Działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji bądź zmierzającą do poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy.
  26. Działalność wspierającą rehabilitację społeczną, medyczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz innych grup wymagających takiej rehabilitacji.
  27. Działalność wspierająca kulturalną, artystyczną i sportową działalność osób indywidualnych, w szczególności osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  28. Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.
  29. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.
  30. Stowarzyszenie może zakładać koła środowiskowe i kluby osób fizycznych oraz prawnych wspierające jej działalność.
  31. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Celem działalności gospodarczej Stowarzyszenia będą:

 1. PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 2. PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 3. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niekalikowane.ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkowie mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 3. Członkowie mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. regularnego opłacania składek.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
   • z powodu niepłacenia składek za okres dwóch lat;
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  4. śmierci członka.ROZDZIAŁ V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 8. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum, Zarząd ustala drugi termin Walnego Zebrania Członków, które władne jest do podejmowania uchwał w obecności co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.
 9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania nalezą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 11. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 12. Zarząd składa się od 3 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika zarządu. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika zarządu wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 14. Do kompetencji Zarządu nalezą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia;
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
  5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  7. przyjmowanie i skreślanie członków;
  8. bieżące zarządzanie działalnością Stowarzyszenia.
 15. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 16. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 osób w tym przewodniczącego.
 17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  3. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
 18. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. składek członkowskich,
  3. dochodów z własnej działalności,
  4. dotacji,
  5. ofiarności publicznej,
  6. dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciągania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.ROZDZIAŁ VII

INSTYTUT NAUKOWO - BADAWCZY

 1. Stowarzyszenie może prowadzić Instytut Naukowo-Badawczy.
 2. Instytutem Naukowo-Badawczym kieruje dyrektor powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Dyrektorem Instytutu Naukowo Badawczego może być członek Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Instytut Naukowo Badawczy i jego Dyrektor działają w oparciu o regulamin i pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU

Zmiany statutu może dokonać Zgromadzenie. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez właściwy sąd rejestrowy.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.